Konkurs na stanowisko młodszego księgowego

Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu                  Grudziądz, dnia 21 listopada 2019 r.

ul. Parkowa 12

86-300 Grudziądz

 

KD.1110.6.2019

Konkurs na wolne stanowisko pracownicze

- młodszy księgowy w dziale finansowo - księgowym.

 

 

1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

  • sprawdzanie i zatwierdzanie dowodów księgowych w programie księgowym,
  • księgowanie operacji gospodarczych w programie księgowym zgodnie z dekretacją dowodów księgowych,
  • bieżące uzgadnianie kont rozrachunkowych,
  • terminowe i rzetelne przygotowywanie danych do sprawozdań i przekazywanie ich głównemu księgowemu.

 

2. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca na I piętrze w budynku administracyjnym. Stanowisko związane z pracą
przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku
i poza nim.

 

3. Wymagania niezbędne:

            Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1282), kandydat musi posiadać:

a)      obywatelstwo polskie

b)       pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

c)      nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)      nieposzlakowaną opinię,

e)      umiejętność sprawnej obsługi komputera, biegłą znajomość pakietu MS Office,

f)       wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne,

g)      co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w komórce księgowej.

 

4. Wymagania dodatkowe:

a)      mile widziana znajomość programu księgowego OTAGO,

b)      umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność sprawnej organizacji czasu pracy,

c)      sumienność, rzetelność, terminowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: mniej niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a)      curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

b)      list motywacyjny,

c)      kserokopia świadectwa szkolnego,

d)      kserokopie posiadanych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
(np. kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu).

e)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

f)       oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądowym
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Kandydatów prosimy o złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko pracownicze – młodszy księgowy, zgodnie art. 6 ust 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie www.dps.grudziadz.com.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

 

            Wymagane dokumenty należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, za wyjątkiem kserokopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

            Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów
do sekretariatu w terminie do 3 grudnia 2019 roku do godziny 900, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Konkurs na wolne stanowisko pracownicze – młodszy księgowy w dziale finansowo - księgowym Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu”.

            Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w punkcie 6 „Wymagane dokumenty i oświadczenia”.

Oferty otrzymane po terminie lub uzupełniane nie będą rozpatrywane. Oferty kompletne to takie, które zawierają wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

 

 

 

                                                                                               DYREKTOR

 

                                                                                      /-/ Aleksandra Kotewicz

 

Poprawiono: czwartek, 21, listopad 2019 08:22

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies. Więcej na ten temat dowiesz się tutaj.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.