Konkurs na stanowisko kierownika zespołu - pielęgniarka koordynująca

Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu                  Grudziądz, dnia 27 luty 2020 r.

ul. Parkowa 12

86-300 Grudziądz

 

KD.1110.1.2020

Konkurs na wolne stanowisko kierownicze

- kierownik zespołu–pielęgniarka koordynująca

w dziale usług pielęgnacyjno–opiekuńczych i wspomagających.

 

1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  • zapewnianie właściwego poziomu opieki poprzez nadzór nad prawidłową i systematyczną pielęgnacją mieszkańców, prawidłowym i terminowym wykonywaniem zabiegów leczniczo – pielęgnacyjnych z uwzględnieniem zasad aseptyki;
  • wykonywanie zleceń lekarskich i nadzór nad nimi;
  • zapewnienie właściwego przepływu informacji dotyczących leczenia i pielęgnacji mieszkańców pomiędzy pracownikami zespołu;
  • sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za właściwą gospodarkę środkami farmaceutycznymi;
  • koordynowanie prac podległego personelu poprzez opracowanie rozkładu czasu pracy, rozliczenia czasu pracy;
  • wytyczanie codziennych zadań podległym pracownikom, sprawowanie kontroli nad ich realizacją.

2. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w budynku przy ulicy Dywizjonu 303 Nr 4 (parter i piętro) wyposażonym
w dźwig osobowy i podjazd. Stanowisko związane ze sprawowaniem opieki nad mieszkańcami przewlekle somatycznie chorymi, kierowaniem zespołem pracowników, decyzyjnością, pracą przy komputerze,  przemieszczaniem się wewnątrz budynku i poza nim.

3. Wymagania niezbędne:

            Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1282 ze zm.), kandydat musi posiadać:

a)      obywatelstwo polskie

b)       pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

c)      nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)      posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywał przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, tj. z opieką nad osobami chorymi, wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjno – leczniczych,

e)      posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o kierunku pielęgniarstwo;

f)       aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,

g)      nieposzlakowaną opinię,

h)      umiejętność sprawnej obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office,

4. Wymagania dodatkowe:

a)      sumienność, rzetelność, terminowość, komunikatywność, umiejętność kierowania zespołem pracowników;

b)      umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność sprawnej organizacji czasu pracy.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: mniej niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a)      curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

b)      list motywacyjny,

c)      kserokopia dyplomu studiów,

d)      kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3 - letnie doświadczenie
na stanowisku związanym z opieką nad osobami chorymi, wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjno – leczniczych (np. kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń
o zatrudnieniu);

e)      kserokopia aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,

f)       oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

g)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądowym
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

Kandydatów prosimy o złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko: kierownik zespołu-pielęgniarka koordynująca, zgodnie art. 6 ust 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie www.dps.grudziadz.com.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

 

            Wymagane dokumenty należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, za wyjątkiem kserokopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

            Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów
do sekretariatu w terminie do 10 marca 2020 roku do godziny 900, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Konkurs na wolne stanowisko kierownicze – kierownik zespołu-pielęgniarka koordynująca w dziale usług pielęgnacyjno-opiekuńczych i wspomagających Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu”.

            Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w punkcie 6 „Wymagane dokumenty i oświadczenia”.

Oferty otrzymane po terminie lub uzupełniane nie będą rozpatrywane. Oferty kompletne to takie, które zawierają wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

 

 

 

                                                                                               DYREKTOR

 

                                                                                      /-/ Aleksandra Kotewicz

 

 

Poprawiono: czwartek, 27, luty 2020 13:40

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies. Więcej na ten temat dowiesz się tutaj.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.