inspektor w referacie kadr i płac

Grudziądz, dnia 27 lipca 2020 r.

Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu
ul. Parkowa 12
86-300 Grudziądz

KD.1110.2.2020

Konkurs na wolne stanowisko pracownicze
- inspektor w referacie kadr i płac.


1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 

 • zakładanie, prowadzenie i uzupełnianie akt osobowych w trakcie trwania zatrudnienia i po jego ustaniu,
 • sporządzanie dokumentacji pracowniczej wynikającej ze stosunku pracy,
 • ewidencja i rozliczanie czasu pracy pracowników z uwzględnieniem pracy w godzinach popołudniowych, nocnych i świątecznych oraz nadgodzin zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy oraz Regulaminem pracy Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu,
 • ewidencja i rozliczanie nieobecności pracowników: urlopów wypoczynkowych, zwolnienia z tytułu art. 188 KP, urlopów okolicznościowych itp.
 • praca w programie Kadry Optivum;
 • sporządzanie okresowych sprawozdań dotyczących stanu zatrudnienia;

 
2. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca na parterze w budynku administracyjnym. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i poza nim.

3. Wymagania niezbędne:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. 2019, poz. 1507), kandydat musi posiadać:

 1. obywatelstwo polskie
 2. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowaną opinię,
 5. umiejętność sprawnej obsługi komputera, biegłą znajomość pakietu MS Office,
 6. wykształcenie wyższe,
 7. co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku związanym z kadrami.

4. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów dotyczących zatrudniania i wynagradzania pracowników samorządowych, w tym w szczególności Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
 2. znajomość przepisów o pomocy społecznej w zakresie wskaźnika zatrudnienia pracowników – Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Rozporządzenie MPiPS z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej,
 3. mile widziana znajomość programu Kadry Optivum,
 4. umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność sprawnej organizacji czasu pracy,
 5. sumienność, rzetelność, terminowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: mniej niż 6%.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów,
 4. kserokopie posiadanych dokumentów potwierdzających co najmniej roczne doświadczenie w pracy kadrowej (np. kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu).
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie www.dps.grudziadz.com.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

Wymagane dokumenty należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, za wyjątkiem kserokopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz kserokopii dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
            Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów do sekretariatu w terminie do dnia 7 sierpnia 2020 roku do godziny 9 00 , w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Konkurs na wolne stanowisko pracownicze – inspektor w referacie kadr i płac Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu”.
            Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w punkcie 6 „Wymagane dokumenty i oświadczenia”. Oferty otrzymane po terminie lub uzupełniane nie będą rozpatrywane. Oferty kompletne to takie, które zawierają wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 
 
 
                                                                                                 DYREKTOR
 
                                                                                              /-/ Piotr Liedtke

Poprawiono: poniedziałek, 27, lipiec 2020 16:56

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies. Więcej na ten temat dowiesz się tutaj.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.