Konkurs na wolne stanowisko pracownicze - referent w dziale finansowo-księgowym

Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu                  Grudziądz, dnia 28 listopada 2017 r.

ul. Parkowa 12

86-300 Grudziądz

 

 

Konkurs na wolne stanowisko pracownicze

- referent w dziale finansowo - księgowym.

 

 

1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

  • wprowadzanie do ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
  • wprowadzanie do ewidencji pozabilansowej (ilościowej) rzeczowych składników majątku ruchomego,
  • naliczanie umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych o stanie i ruchu środków trwałych, sprawozdań
    ze stanu mienia komunalnego,
  • praca w programie księgowym OTAGO

 

 

2. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca na I piętrze w budynku administracyjnym. Stanowisko związane z pracą
przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku
i poza nim.

 

 

3. Wymagania niezbędne:

            Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 902), kandydat musi posiadać:

a)      obywatelstwo polskie

b)       pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

c)      nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)     nieposzlakowaną opinię,

e)      umiejętność sprawnej obsługi komputera, biegłą znajomość pakietu MS Office,

f)       wykształcenie średnie,

g)      minimum 6 miesięcy stażu na stanowisku związanym z ewidencjonowaniem środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

 

 

4. Wymagania dodatkowe:

a)      mile widziane znajomość programu księgowego OTAGO,

b)      umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność sprawnej organizacji czasu pracy,

c)      sumienność, rzetelność, terminowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

 

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: mniej niż 6%.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a)      curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

b)      list motywacyjny,

c)      kserokopia świadectwa szkolnego,

d)     kserokopie posiadanych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
(np. kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu).

e)      kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 6 - miesięczne doświadczenie
na stanowisku związanym z ewidencjonowaniem środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

f)       oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

g)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądowym
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

Kandydatów prosimy o złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
na potrzeby rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 922)

            Wymagane dokumenty należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, za wyjątkiem kserokopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz kserokopii dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

            Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów
do sekretariatu w terminie do dnia 8 grudnia 2017 roku do godziny 900, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Konkurs na wolne stanowisko pracownicze - referent w dziale finansowo - księgowym Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu”.

            Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w punkcie 6 „Wymagane dokumenty i oświadczenia”.

Oferty otrzymane po terminie lub uzupełniane nie będą rozpatrywane. Oferty kompletne to takie, które zawierają wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

 

 

 

                                                                                              DYREKTOR

 

                                                                                     /-/ Aleksandra Kotewicz

 

 

 

Poprawiono: wtorek, 28, listopad 2017 08:23

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies. Więcej na ten temat dowiesz się tutaj.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.