Konkurs na wolne stanowisko kierownicze - kierownik zespołu

Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu                  Grudziądz, dnia 19 marca 2018 r.

ul. Parkowa 12

86-300 Grudziądz

 

KD.1110.2.2018

Konkurs na wolne stanowisko kierownicze

- kierownik zespołu – pielęgniarka koordynująca

w dziale usług pielęgnacyjno – opiekuńczych i wspomagających.

 

 

1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

  • zapewnianie właściwego poziomu opieki poprzez nadzór nad prawidłową i systematyczną pielęgnacją mieszkańców, prawidłowym i terminowym wykonywaniem zabiegów leczniczo – pielęgnacyjnych z uwzględnieniem zasad aseptyki;
  • wykonywanie zleceń lekarskich i nadzór nad nimi;
  • zapewnienie właściwego przepływu informacji dotyczących leczenia i pielęgnacji mieszkańców pomiędzy pracownikami zespołu;
  • sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za właściwą gospodarkę środkami farmaceutycznymi;
  • koordynowanie prac podległego personelu poprzez opracowanie rozkładu czasu pracy, rozliczenia czasu pracy;
  • wytyczanie codziennych zadań podległym pracownikom, sprawowanie kontroli nad ich realizacją.

 

2. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w budynku przy ulicy Dywizjonu 303 Nr 4 (parter i piętro) wyposażonym
w dźwig osobowy i podjazd. Stanowisko związane ze sprawowaniem opieki nad mieszkańcami przewlekle somatycznie chorymi, kierowaniem zespołem pracowników, decyzyjnością, pracą przy komputerze,  przemieszczaniem się wewnątrz budynku i poza nim.

 

3. Wymagania niezbędne:

            Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 902 ze zm.), kandydat musi posiadać:

a)      obywatelstwo polskie

b)       pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

c)      nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)      posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywał przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, tj. z opieką nad osobami chorymi, wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjno – leczniczych,

e)      posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o kierunku pielęgniarstwo;

f)       aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,

g)      nieposzlakowaną opinię,

h)      umiejętność sprawnej obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office,

 

 

4. Wymagania dodatkowe:

a)      sumienność, rzetelność, terminowość, komunikatywność, umiejętność kierowania zespołem pracowników;

b)      umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność sprawnej organizacji czasu pracy.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: mniej niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a)      curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

b)      list motywacyjny,

c)      kserokopia dyplomu studiów,

d)      kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3 - letnie doświadczenie
na stanowisku związanym z opieką nad osobami chorymi, wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjno – leczniczych (np. kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń
o zatrudnieniu);

e)      kserokopia aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,

f)       oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

g)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądowym
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

Kandydatów prosimy o złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
na potrzeby rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 922 ze zm.)

            Wymagane dokumenty należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, za wyjątkiem kserokopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz kserokopii dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

            Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów
do sekretariatu Domu P:omocy Społecznej w Grudziądzu przy ul. Parkowej 12  w terminie
do dnia 4 kwietnia 2018 roku do godziny 900, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Konkurs na wolne stanowisko kierownicze - kierownik zespołu – pielęgniarka koordynująca w dziale usług pielęgnacyjno – opiekuńczych i wspomagających Domu Pomocy Społecznej
w Grudziądzu”.

            Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w punkcie 6 „Wymagane dokumenty i oświadczenia”.

Oferty otrzymane po terminie lub uzupełniane nie będą rozpatrywane. Oferty kompletne
to takie, które zawierają wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

 

 

 

                                                                                               DYREKTOR

 

                                                                                      /-/ Aleksandra Kotewicz

 

Poprawiono: poniedziałek, 19, marzec 2018 14:52

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies. Więcej na ten temat dowiesz się tutaj.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.