Konkurs na wolne stanowisko pracownicze - referent w dziale finansowo - księgowym

Grudziądz, dnia 27 kwietnia 2018 r.

Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu
ul. Parkowa 12
86-300 Grudziądz

 

 

Konkurs na wolne stanowisko pracownicze

- referent w referacie kadr i płac.

 

 

1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

  • sporządzanie list wynagrodzeń z funduszu płac i ZFŚS, list wypłat gotówki, przelewów, potrąceń dotyczących wynagrodzeń,
  • sporządzenie dokumentacji rozliczeniowej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (DRA, RCA, RSA), Urzędu Skarbowego (PIT),
  • analizowanie wydatków oraz wyliczanie oszczędności z funduszu wynagrodzeń,
  • bieżące uzgadnianie kont księgowych dotyczących funduszu wynagrodzeń z listami wypłat,
  • praca w programie Kadry Optivum, Płace Optivum, Płatnik,
  • sporządzanie okresowych sprawozdań dotyczących wynagrodzeń pracowniczych;

 

 

2. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca na parterze w budynku administracyjnym. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i poza nim.

 

 

3. Wymagania niezbędne:

            Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 902), kandydat musi posiadać:

a)      obywatelstwo polskie

b)       pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

c)      nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)     nieposzlakowaną opinię,

e)      umiejętność sprawnej obsługi komputera, biegłą znajomość pakietu MS Office,

f)       wykształcenie średnie,

g)      co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej.

 

 

4. Wymagania dodatkowe:

a)      umiejętność naliczania wynagrodzeń, w tym dodatków związanych z pracą zmianową, zasiłków chorobowych itp.,

b)      znajomość przepisów dotyczących zatrudniania i wynagradzania pracowników samorządowych,

c)      mile widziana znajomość programu kadrowo – płacowego Optivum,

d)      umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność sprawnej organizacji czasu pracy,

e)      sumienność, rzetelność, terminowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

 

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: mniej niż 6%.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a)      curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

b)      list motywacyjny,

c)      kserokopia świadectwa szkolnego,

d)     kserokopie posiadanych dokumentów potwierdzających co najmniej 3 – letnie doświadczenie w pracy administracyjno - biurowej (np. kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu).

e)       oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

f)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądowym
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

Kandydatów prosimy o złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
na potrzeby rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 922)

            Wymagane dokumenty należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, za wyjątkiem kserokopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz kserokopii dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

            Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów
do sekretariatu w terminie do dnia 9 maja 2018 roku do godziny 900, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Konkurs na wolne stanowisko pracownicze - referent w dziale finansowo - księgowym Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu”.

            Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w punkcie 6 „Wymagane dokumenty i oświadczenia”.

Oferty otrzymane po terminie lub uzupełniane nie będą rozpatrywane. Oferty kompletne to takie, które zawierają wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

 

 

 

                                                                                              DYREKTOR

 

                                                                                     /-/ Aleksandra Kotewicz

 

 

 

Poprawiono: piątek, 27, kwiecień 2018 16:47

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies. Więcej na ten temat dowiesz się tutaj.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.