Konkurs na stanowisko referenta

Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu                              Grudziądz, dnia 31  sierpnia 2018 r.

ul. Parkowa 12

86-300 Grudziądz

 

 

Konkurs na wolne stanowisko pracownicze

- referent w dziale sekcji zaopatrzenia, magazynów i transportu.

 

 

1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  • prowadzenie dokumentacji oraz przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 euro i pow. 30.000 euro.
  • prowadzenie rejestru umów i rejestru udzielania zamówień publicznych,
  • bieżące wprowadzanie umów i faktur do systemu OTAGO,
  • sprawdzanie zgodności cen na fakturach z zawartymi umowami i formularzami cenowymi,
  • koordynowanie dostawy leków – dostarczanie recept do apteki, odbiór i dystrybucja leków na poszczególne zespoły DPS,
  • załatwianie wszelkich spraw związanych z eksploatacją pojazdów służbowych,
  • dokonywanie zakupów bieżących zgodnie z zatwierdzonym zapotrzebowaniem.

 

 

2. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca na piętrze w budynku administracyjnym. Stanowisko związane z pracą
przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku
i poza nim.

 

 

3. Wymagania niezbędne:

            Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 902), kandydat musi posiadać:

a)      obywatelstwo polskie

b)       pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

c)      nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)      nieposzlakowaną opinię,

e)      umiejętność sprawnej obsługi komputera, biegłą znajomość pakietu MS Office,

f)       wykształcenie średnie ekonomiczne z maturą,

g)      minimum pół roku stażu na stanowisku związanym z przeprowadzaniem postepowań
o udzielenie zamówień publicznych.

 

 

4. Wymagania dodatkowe:

a)      mile widziane ukończone szkolenia związane z prowadzeniem postepowań w zakresie zamówień publicznych,

b)      umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność sprawnej organizacji czasu pracy,

c)      sumienność, rzetelność, terminowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

 

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: mniej niż 6%.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a)      curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

b)      list motywacyjny,

c)      kserokopia świadectwa szkolnego i świadectwa maturalnego,

d)      kserokopie posiadanych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
(np. kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu).

e)      kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej półroczne doświadczenie
na stanowisku związanym z przeprowadzaniem postepowań o udzielenie zamówień publicznych,

f)       oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

g)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądowym
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

Kandydatów prosimy o złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

            Wymagane dokumenty należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, za wyjątkiem kserokopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz kserokopii dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

            Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów
do sekretariatu w terminie do dnia 11 września 2018 roku do godziny 900, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Konkurs na wolne stanowisko pracownicze - referent w dziale administracyjno – gospodarczym Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu”.

            Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w punkcie 6 „Wymagane dokumenty i oświadczenia”.

Oferty otrzymane po terminie lub uzupełniane nie będą rozpatrywane. Oferty kompletne to takie, które zawierają wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

 

 

 

                                                                                   Z-CA DYREKTORA

                                                           DS. ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZYCH

 

                                                                                      /-/ Piotr Liedtke

 

 

 

 

 

 

Poprawiono: piątek, 31, sierpień 2018 14:20

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies. Więcej na ten temat dowiesz się tutaj.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.