Konkurs na wolne stanowisko pracownicze - młodszy księgowy

Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu                  Grudziądz, dnia 9 kwietnia 2019 r.

ul. Parkowa 12

86-300 Grudziądz

 

KD.1110.1.2019

Konkurs na wolne stanowisko pracownicze

- młodszy księgowy w dziale finansowo - księgowym.

 

 

1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

  • sprawdzanie i zatwierdzanie dowodów księgowych w programie księgowym,
  • księgowanie operacji gospodarczych w programie księgowym zgodnie z dekretacją dowodów księgowych,
  • bieżące uzgadnianie kont rozrachunkowych w zakresie wydatków,
  • terminowe i rzetelne przygotowywanie danych do sprawozdań i przekazywanie ich głównemu księgowemu,

 

2. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca na I piętrze w budynku administracyjnym. Stanowisko związane z pracą
przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku
i poza nim.

 

3. Wymagania niezbędne:

            Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1260 ze zm.), kandydat musi posiadać:

a)      obywatelstwo polskie

b)       pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

c)      nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)      nieposzlakowaną opinię,

e)      umiejętność sprawnej obsługi komputera, biegłą znajomość pakietu MS Office,

f)       wykształcenie średnie,

 

4. Wymagania dodatkowe:

a)      mile widziane znajomość programu księgowego OTAGO,

b)      umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność sprawnej organizacji czasu pracy,

c)      sumienność, rzetelność, terminowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: mniej niż 6%.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a)      curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

b)      list motywacyjny,

c)      kserokopia świadectwa szkolnego,

d)      kserokopie posiadanych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
(np. kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu).

e)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

f)       oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądowym
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie www.dps.grudziadz.com.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

 

            Wymagane dokumenty należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, za wyjątkiem kserokopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz kserokopii dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

            Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów
do sekretariatu w terminie do dnia 23 kwietnia 2019 roku do godziny 900, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Konkurs na wolne stanowisko pracownicze – młodszy księgowy w dziale finansowo - księgowym Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu”.

            Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w punkcie 6 „Wymagane dokumenty i oświadczenia”.

Oferty otrzymane po terminie lub uzupełniane nie będą rozpatrywane. Oferty kompletne to takie, które zawierają wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

 

 

 

                                                                                               DYREKTOR

 

                                                                                      /-/ Aleksandra Kotewicz

Poprawiono: czwartek, 11, kwiecień 2019 10:44

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies. Więcej na ten temat dowiesz się tutaj.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.