Konkurs na wolne stanowisko pracownicze - młodszy księgowy-kasjer w dziale finansowo - księgowym.

Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu                              Grudziądz, dnia 13 sierpnia 2019 r.

ul. Parkowa 12

86-300 Grudziądz

 

 

Konkurs na wolne stanowisko pracownicze
- młodszy księgowy-kasjer w dziale finansowo - księgowym.

 

 

1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • pobieranie gotówki z banku, odprowadzanie gotówki do banku,

 • dokonywanie wypłat gotówkowych, przyjmowanie wpłat gotówkowych,
 • prowadzenie raportów kasowych,
 • rozliczanie delegacji służbowych, zaliczek gotówkowych,
 • wprowadzanie przelewów do aplikacji bankowej,
 • sprawdzanie i zatwierdzanie dowodów księgowych w programie księgowym,
 • księgowanie operacji gospodarczych w programie księgowym zgodnie z dekretacją dowodów księgowych,
 • bieżące uzgadnianie kont rozrachunkowych,

2. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca na I piętrze w budynku administracyjnym. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i poza nim.

3. Wymagania niezbędne:

            Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1282), kandydat musi posiadać:

 1. obywatelstwo polskie
 2. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowaną opinię,
 5. umiejętność sprawnej obsługi komputera, biegłą znajomość pakietu MS Office,
 6. wykształcenie średnie ekonomiczne. 
 7. co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku w obszarze księgowości związanym z obrotem gotówkowym i bezgotówkowym.

4. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziana znajomość programu księgowego OTAGO,
 2. umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność sprawnej organizacji czasu pracy,
 3. sumienność, rzetelność, terminowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: mniej niż 6%.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia świadectwa szkolnego,
 4. kserokopie posiadanych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu).
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydatów prosimy o złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

            Wymagane dokumenty należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, za wyjątkiem kserokopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz kserokopii dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

            Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów
do sekretariatu w terminie do dnia 27 sierpnia 2019 roku do godziny 900, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Konkurs na wolne stanowisko pracownicze – młodszy księgowy w dziale finansowo - księgowym Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu”.

            Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w punkcie 6 „Wymagane dokumenty i oświadczenia”.

Oferty otrzymane po terminie lub uzupełniane nie będą rozpatrywane. Oferty kompletne to takie, które zawierają wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

 

 

 

                                                                                   DYREKTOR

                                                                         /-/ Aleksandra Kotewicz

 

 

 

 

 

 

Poprawiono: środa, 14, sierpień 2019 00:09

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies. Więcej na ten temat dowiesz się tutaj.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.