Projekty

Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu bierze udział w realizacji projektu:

Fundusze europejskie


 
Tytuł projektu: Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Cel projektu: Podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki Covid-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w okresie od 01.03.2020 r. do 31.12.2020 r.

Beneficjenci projektu:

  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
  • Powiaty i Gminy na prawach powiatu z terenu województwa kujawsko-pomorskiego
  • Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. – 31.12.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 41 176 470,59 zł

Kwota dofinansowania: 39 117 647,05 zł  

Grupa docelowa projektu:

  • Podmioty, dla których istnieje uzasadniona potrzeba zakupów środków ochrony osobistej oraz wyposażenia niezbędnego w celu zagwarantowania bezpieczeństwa związanego z COVID-19 (m.in. instytucje systemu pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, jak również przedsiębiorcy oraz służby mundurowe),
  • Podmioty zaangażowane w realizację usług społecznych, w tym opiekuńczych na rzecz osób potrzebujących wsparcia, realizujące zadania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz łagodzeniem skutków wynikających z pandemii,
  • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym narażone na zachorowania na COVID-19,
  • Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:

  • Wsparcie instytucji pomocy społecznej, służb mundurowych oraz przedsiębiorców,
  • Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej,
  • Utworzenie miejsc świadczenia usług społecznych, w tym opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia.Poprawiono: poniedziałek, 27, lipiec 2020 16:47

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies. Więcej na ten temat dowiesz się tutaj.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.