Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Fundusze europejskie

Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu bierze udział w realizacji projektu:

 
Tytuł projektu: Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Beneficjenci projektu:

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
 • Powiaty i Gminy na prawach powiatu z terenu województwa kujawsko-pomorskiego
 • Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. – 30.06.2021 r.

Całkowita wartość projektu: 36 181 362,97 zł

Kwota dofinansowania: 30 754 158,53 zł

Cel projektu: Podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki Covid-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w okresie od 01.03.2020 r. do 30.06.2021 r. 

Grupa docelowa projektu:

 • Podmioty, dla których istnieje uzasadniona potrzeba zakupów środków ochrony osobistej oraz wyposażenia niezbędnego w celu  zagwarantowania bezpieczeństwa związanego z COVID-19 :
  • gminy otrzymujące środki ochrony i materiały dla osób świadczących usługi opiekuńcze oraz dla lokalnych przedsiębiorców prowadzących małą działalność w branży spożywczej,
  • domy pomocy społecznej publiczne i niepubliczne,
  • niepubliczne ZOL/ZPO,
  • schroniska,
  • noclegownie,
  • komenda wojewódzka policji,
  • komenda wojewódzka straży pożarnej,
  • warsztaty terapii zajęciowej,
  • zakłady aktywności zawodowej,
  • środowiskowe domy samopomocy,
  • powiatowe centra pomocy rodzinie,
  • placówki opiekuńczo-wychowawcze POW,
  • Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu,
  • Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy,
  • Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy.
  • całodobowe podmioty zaangażowane w realizację usług społecznych, w tym opiekuńczych na rzecz osób potrzebujących wsparcia oraz podmioty reintegracji społecznej.

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:

 • Wsparcie instytucji pomocy społecznej, służb mundurowych oraz przedsiębiorców – zapewnienie środków ochrony,
 • Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej -  wypłata dopłat do wynagrodzeń dla pracowników DPS i POW oraz przeprowadzenie testów na obecność koronawirusa.

 

Poprawiono: środa, 10, marzec 2021 06:39

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies. Więcej na ten temat dowiesz się tutaj.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.